• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

ANEKSY DO INFORMATORÓW O EGZAMINIE MATURALNYM 2021 I NOWE DEKLARACJE

Z aneksami do informatorów z poszczególnych przedmiotów w związku ze zmianami na egzaminie maturalnym 2021 r. można zapoznać się pod linkiem:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Aktualizacja "Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2021 obowiązująca w roku szkolnym 2020-2021" znajduje się w zakładce EGZAMINY/MATURA i pod linkiem:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Nowe deklaracje znajdują się w zakładce EGZAMINY/MATURA i pod linkiem: https://www.oke.gda.pl/index.php?page=zalaczniki

ZACHĘCAMY MATURZYSTÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z POWYŻSZYMI DOKUMENTAMI!

Informacje o sposobie składania deklaracji ostatecznej do egzaminu maturalnego 2021 zostały przesłane porzez platformę Microsoft Teams (tam nowa deklaracja) i e-dziennik.

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z p. wicedyrektor Izabelą Macko.

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY ZAWODOWE

Egzaminy zostaną przeprowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym:

 1. Zdających oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Obowiązkowo regularnie będą wietrzone sale egzaminacyjne oraz inne pomieszczenia.
 1. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie wymienione osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Należy pamiętać o myciu czy dezynfekcji rąk, a w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów o noszeniu rękawiczek jednorazowych.
 1. Osoby, których udział w egzaminie (np. zdający, egzaminatorzy) wymaga podróży i noclegu w miejscu przeprowadzania egzaminu – będą mogły z takiego noclegu skorzystać po uzgodnieniu z OKE.

WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI ZIMOWEJ
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYTYCZNYMI SANITARNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA EGZAMINACH POD LINKIEM:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Przeprowadzanie%20EPKwZ%20EZ%20COVID%20Wytyczne%20Zima%202021.pdf

UWAGA MATURZYŚCI! WAŻNE!

Przypominamy, iż zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE w roku szkolnym 2019-2020 na egzaminie maturalnym z matematyki - poziom podstawowy i poziom rozszerzony - obowiązują następujące przybory:

- linijka,

- cyrkiel,

- kalkulator prosty.

UWAGA MATURZYŚCI!

Poniżej WYTYCZNE GIS, MZ I MEN po aktualizacji:

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.
egzaminu maturalnego

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestniczącaw przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Czytaj więcej: UWAGA MATURZYŚCI!

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA EGZAMIN MATURALNY

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA EGZAMIN MATURALNY

08. 06. 2020 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne, które potrwają w Zespole Szkół Elektrycznych do 24. 06. 2020 r.

PROSIMY, ABY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I KOMUNIKATÓW,
KTÓRE BĘDĄ POJAWIAĆ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY
ORAZ POLECEŃ CZŁONKÓW SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO!

 1. Zapraszamy wszystkich zdających egzaminy maturalne w każdy dzień egzaminu o godz. 8.25 w sesji porannej i o 13.25 w sesji popołudniowej na dziedziniec szkolny przy sali gimnastycznej (prosimy o niegromadzenie się i zachowywanie dystansu).
 2. Egzaminy maturalne absolwenci będą zdawać w sali gimnastycznej.
 3. O godz. 8.30 i 13.30 maturzyści będą wpuszczani do sali gimnastycznej drzwiami z przodu i z tyłu sali. Na drzwiach będą wisiały listy zdających, którzy wchodzą danymi drzwiami. Proszę wchodzić tylko tymi drzwiami, na których maturzysta znajdzie swoje imię i nazwisko.
 4. Proszę ustawiać się przed wejściem do sali egzaminacyjnej z zachowaniem dystansu w maseczkach i/lub przyłbicach. Maturzysta zobowiązany będzie do zdezynfekowania rąk. Każdy zdający będzie poddany pomiarowi temperatury.
 5. MATURZYŚCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO BEZWGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA WYTYCZNYCH DLA ZDAJĄCYCH PRZED EGZAMINEM I WYTYCZNYCH DLA ZDAJĄCYCH PODCZAS EGZAMINU, które ukazały się na stronie internetowej szkoły 31. 05. 2020 r., a tegorocznym absolwentom zostały też wysłane przez e-dziennik.
Czytaj więcej: ORGANIZACJA WEJŚCIA NA...

Podkategorie

 images

 

 

670 latbyd

el12