• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

UWAGA ABSOLWENCI, EGZAMINY POPRAWKOWE SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2022

EGZAMINY POPRAWKOWE SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2022

PRAKTYCZNY:

20 CZERWCA 2022r.

EE.24     GODZ. 9.00 SALA 21

EE.26     GODZ. 9.00 SALA 21

EE.25     GODZ. 13.00 SALA 20 i 21

PISEMNY

21 CZERWCA 2022r.

EE.24     GODZ. 10.00 SALA 21

EE.25     GODZ. 12.00 SALA 21

EE.16 EE.26     GODZ. 14.00 SALA 21

DRZWI OTWARTE 10. 05. 2022 r.

10. 05. 2022 r. w godz. 17.00-18.30 w ZSElek odbędą się "Drzwi otwarte" dla Rodziców on-line na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem kont Uczniów. Rodzice zostaną poinformowani o proponowanych ocenach rocznych (w tym grożących ocenach niedostatecznych i nagannych).

Rodzice są proszeni o umawianie się z poszczególnymi Nauczycielami przez e-dziennik na konkretną godzinę. Indywidualne spotkania Rodziców z Nauczycielami i/lub Wychowawcą będą się odbywać na koncie MsT Uczniów.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2022 - przypomnienie

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

środa

język polski – pp

-

5

czwartek

matematyka – pp

-

6

piątek

język angielski – pp

język niemiecki – pp

7, 8 – sobota, niedziela

9

poniedziałek

język angielski – pr

-

10

wtorek

język polski – pr

-

11

środa

matematyka – pr

-

13

piątek

wiedza o społeczeństwie – pr

-

14, 15 – sobota, niedziela

16

poniedziałek

chemia – pr

-

17

wtorek

historia – pr

-

18

środa

geografia – pr

-

19

czwartek

fizyka – pr

-

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA EGZAMIN MATURALNY 2022

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA EGZAMIN MATURALNY

04. 05. 2022 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne, które potrwają w Zespole Szkół Elektrycznych do 19. 05. 2022 r.

PROSIMY, ABY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I KOMUNIKATÓW,
KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY,
ORAZ POLECEŃ CZŁONKÓW SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO!

 1. Zapraszamy wszystkich zdających egzaminy maturalne w każdy dzień egzaminu o godz. 8.25 i 13.25 (język niemiecki PP) na dziedziniec szkolny przy sali gimnastycznej (prosimy o niegromadzenie się i zachowywanie dystansu).
 2. Egzaminy maturalne absolwenci będą zdawać w sali gimnastycznej (salach lekcyjnych - dotyczy korzystających z komputera).
 3. O godz. 8.30 i 13.30 (język niemiecki PP) maturzyści będą wpuszczani do sali gimnastycznej (sal lekcyjnych) drzwiami z przodu i z tyłu sali. Na drzwiach będą wisiały listy zdających, którzy wchodzą danymi drzwiami. Proszę wchodzić tylko tymi drzwiami (za okazaniem dowodu tożsamości), na których maturzysta znajdzie swoje imię i nazwisko.
 4. Proszę ustawiać się przed wejściem do sali egzaminacyjnej z zachowaniem dystansu. Maturzysta zobowiązany będzie do zdezynfekowania rąk.
 5. W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), informujemy, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów. Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089, w zakresie, w jakim dotyczą one sytuacji egzaminacyjnej.

PRZYBORY I MATERIAŁY NA EGZAMINIE MATURALNYM 2022

 KAŻDY ZDAJĄCY EGZAMINY MATURALNE ZOBOWIĄZANY JEST PRZYNIEŚĆ NA DANY EGZAMIN PRZYBORY ZAKREŚLONE NA CZERWONO:

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty*

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty*

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty*

obowiązkowo

zdający lub szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

cyrkiel

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty*

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty*

fakultatywnie

zdający lub szkoła

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 1. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym.

Uprawnieni do dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

obowiązkowo

szkoła

 

 1. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 
 2. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

EGZAMINY ZAWODOWE W KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH SESJA STYCZEŃ-LUTY 2022

EGZAMIN PRAKTYCZNY MODEL D

W dniu 10 stycznia 2022 r. godz. 09.00 (czas trwania 180 min.)

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

W dniu 10 stycznia 2022 r. godz. 13.00 (czas trwania 120 min.)

EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

 

EGZAMIN PISEMNY

W dniu 11 stycznia 2022 r. godz. 10.00 (czas trwania 60 min.)

EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

W dniu 11 stycznia 2022 r. godz. 12.00 (czas trwania 60 min.)

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

W dniu 11 stycznia 2022 r. godz. 14.00 (czas trwania 60 min.)

EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Na egzamin stawiamy się min. 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Wchodzimy do szkoły wejściem głównym. Na wejściu wykonywany będzie pomiar temperatury ciała.

Uczniowie uczestniczący w egzaminach muszą stosować się do wytycznych MEiN oraz GIS.

Obowiązkowo maseczki, zachowanie odległości, dezynfekcja dłoni.

Na egzaminie można stosować własne kalkulatory proste, szkoła nie udostępnia, przybory piśmiennicze (czarny tusz), linijki itp.

Na teren szkoły prosimy nie wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.

Podkategorie

 images

 

 

670 latbyd

el12