• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY ZEWNĘTRZNE W 2021 R.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: maturalnego (EM) i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

Sekcja 1.  

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
Czytaj więcej: WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH...

KONTYNUACJA NAUCZANIA ZDALNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W DNIACH 12-16. 04. 2021 R. WSZYSTKIE KLASY KONTYNUUJĄ NAUCZANIE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW W TRYBIE ZDALNYM.

PRAKTYKI ZAWODOWE U PRACODAWCÓW DLA KLAS: 2Ta i 2Tbc NIE ODBĘDĄ SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE: 12-30. 04. 2021 R. O NOWYM TERMINIE BĘDZIEMY NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ. UCZNIOWIE REALIZUJĄ ZAJĘCIA WG PLANU LEKCJI, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W E-DZIENNIKU.

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ODWOŁANY!

W związku ze stale zwiększającą się dynamiką zakażeń koronawirusem SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI zaplanowany dla wszystkich uczniów klas maturalnych Technikum Elektryczno-Energetycznego W TRYBIE STACJONARNYM ZOSTAJE ODWOŁANY!

 

ORGANIZACJA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

W dniach 03-05. 03. 2021 r. w Zespole Szkół Elektrycznych odbędą się próbne egzaminy maturalne z CKE.
Uczniowie przystępują do egzaminów DOBROWOLNIE.

PROSIMY, ABY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I KOMUNIKATÓW,
KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY I W E-DZIENNIKU
ORAZ POLECEŃ CZŁONKÓW SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO!

Czytaj więcej: ORGANIZACJA PRÓBNEGO...

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH PRÓBNY EGZAMIN I SPRAWDZIAN

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych
w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

 • Uczniowie przystępują do egzaminów DOBROWOLNIE.
 • Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Czytaj więcej: WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH...

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, Sprawdzian wiedzy i umiejętności dla wszystkich uczniów klas maturalnych Technikum Elektryczno-Energetycznego odbędzie się:

 1. 22. 03. 2021 r. (poniedziałek) – godz. 13.30 język polski,
 2. 23. 03. 2021 r. (wtorek) – godz. 13.30 matematyka,
 3. 24. 03. 2021 r. (środa) – godz. 13.30 język angielski.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotów dodatkowych przeprowadzą nauczyciele prowadzący wg ustalonych przez siebie zasad.

Zajęcia 22. 03. 2021 r. (poniedziałek), 23. 03. 2021 r. (wtorek) i 24. 03. 2021 r. (środa) w Zespole Szkół Elektrycznych będą zawieszone w związku z Rekolekcjami Wielkopostnymi.

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ODBĘDZIE SIĘ Z ZACHOWANIEM ŚCISŁEGO REŻIMU SANITARNEGO! UCZNIOWIE PRZYSTĘPUJĄ DO SPRAWDZIANU DOBROWOLNIE.

Podkategorie

 images

 

 

670 latbyd

el12