• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY CKE

Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, Próbny egzamin maturalny (część pisemna) CKE dla uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego, którzy złożyli deklarację maturalną, odbędzie się:

 1. 03. 03. 2021 r. (środa) – godz. 9.00 (170 min) język polski (PP),
 2. 04. 03. 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00 (170 min) matematyka (PP),
 3. 05. 03. 2021 r. (piątek) – godz. 9.00 (120 min) język angielski (PP).

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych przeprowadzą nauczyciele prowadzący wg ustalonych przez siebie zasad.

Zajęcia 03. 03. 2021 r. (środa), 04. 03. 2021 r. (czwartek) i 05. 03. 2021 r. (piątek) w Zespole Szkół Elektrycznych odbywają się według planu.

Klasy maturalne nie mają lekcji w tych dniach.

PRÓBNY EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ Z ZACHOWANIEM ŚCISŁEGO REŻIMU SANITARNEGO! UCZNIOWIE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU DOBROWOLNIE.

EGZAMINY W KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH!!! ABSOLWENCI!!!

W dniu 11 stycznia 2021 roku odbędą się egzaminy w kwalifikacjach zawodowych część praktyczna MODEL D:

E.24 godz. 9.00 sala nr 9

E.23 godz. 13 sala nr 9

Absolwenci przystępujący do egzaminu powinni być wyposażeni w następujące akcesoria:

- kalkulator prosty - kalkulator prosty –jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

- długopis kolor czarny,

- ołówek,

- gumka,

- linijka 30 cm,

Szkoła nie zapewnia tych akcesoriów.

 

W dniu 12 stycznia 2021 roku odbędą się egzaminy w kwalifikacjach zawodowych część pisemna:

E.07 - godz. 10.00 sala 9,

E.24 - godz. 14 sala 9.

Absolwenci przystępujący do egzaminu powinni być wyposażeni w następujące elementy:

- kalkulator prosty - kalkulator prosty –jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb,

- długopis kolor czarny,

Szkoła nie zapewnia tych akcesoriów.

WAŻNE:

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny każdy uczeń zobowiązany jest posiadać maseczkę, nie może być podczas odbywania kwarantanny. Podczas wejścia do szkoły będzie mierzona temperatura ciała.

ANEKSY DO INFORMATORÓW O EGZAMINIE MATURALNYM 2021 I NOWE DEKLARACJE

Z aneksami do informatorów z poszczególnych przedmiotów w związku ze zmianami na egzaminie maturalnym 2021 r. można zapoznać się pod linkiem:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Aktualizacja "Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2021 obowiązująca w roku szkolnym 2020-2021" znajduje się w zakładce EGZAMINY/MATURA i pod linkiem:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Nowe deklaracje znajdują się w zakładce EGZAMINY/MATURA i pod linkiem: https://www.oke.gda.pl/index.php?page=zalaczniki

ZACHĘCAMY MATURZYSTÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z POWYŻSZYMI DOKUMENTAMI!

Informacje o sposobie składania deklaracji ostatecznej do egzaminu maturalnego 2021 zostały przesłane porzez platformę Microsoft Teams (tam nowa deklaracja) i e-dziennik.

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z p. wicedyrektor Izabelą Macko.

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY ZAWODOWE

Egzaminy zostaną przeprowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym:

 1. Zdających oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Obowiązkowo regularnie będą wietrzone sale egzaminacyjne oraz inne pomieszczenia.
 1. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie wymienione osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Należy pamiętać o myciu czy dezynfekcji rąk, a w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów o noszeniu rękawiczek jednorazowych.
 1. Osoby, których udział w egzaminie (np. zdający, egzaminatorzy) wymaga podróży i noclegu w miejscu przeprowadzania egzaminu – będą mogły z takiego noclegu skorzystać po uzgodnieniu z OKE.

WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI ZIMOWEJ
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYTYCZNYMI SANITARNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA EGZAMINACH POD LINKIEM:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Przeprowadzanie%20EPKwZ%20EZ%20COVID%20Wytyczne%20Zima%202021.pdf

UWAGA MATURZYŚCI! WAŻNE!

Przypominamy, iż zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE w roku szkolnym 2019-2020 na egzaminie maturalnym z matematyki - poziom podstawowy i poziom rozszerzony - obowiązują następujące przybory:

- linijka,

- cyrkiel,

- kalkulator prosty.

UWAGA MATURZYŚCI!

Poniżej WYTYCZNE GIS, MZ I MEN po aktualizacji:

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.
egzaminu maturalnego

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestniczącaw przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Czytaj więcej: UWAGA MATURZYŚCI!

Podkategorie

 images

 

 

670 latbyd

el12