• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WYBRANYCH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY POSIADAJĄ DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE ICH DO OTRZYMANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO NA POZIOMIE TECHNIKA

 

          W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2023) przystępujący do egzaminu maturalnego w Formule 2015

nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 • dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 • certyfikaty kwalifikacji zawodowych (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 1. Absolwenci w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt posiadania ww. dokumentów.
 2. Absolwenci w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego mogą zadeklarować przystąpienie do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
 3. Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał ww. dokumenty, może złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2023 r.

 images

 

 

670 latbyd

el12