• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

plakat A4 promocja 20231

 KAŻDY ZDAJĄCY EGZAMINY MATURALNE ZOBOWIĄZANY JEST PRZYNIEŚĆ NA DANY EGZAMIN PRZYBORY ZAKREŚLONE NA CZERWONO:

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty*

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty*

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty*

obowiązkowo

zdający lub szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

cyrkiel

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty*

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty*

fakultatywnie

zdający lub szkoła

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 1. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym.

Uprawnieni do dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

obowiązkowo

szkoła

 

 1. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 
 2. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

 images

 

 

670 latbyd

el12