• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Od ucznia do fachowca – europejska droga do kariery”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Od ucznia do fachowca – europejska droga do kariery” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
1. Projekt realizowany jest realizowany przez Zespół Szkół nr 12 od 1 września 2013 roku do28 lutego 2015 roku.
2. Projektem objętych będzie  45 uczniów (klas III i IV) Technikum Elektryczno-Energetycznego przy Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.
3. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

- transport;
- organizację praktyki zawodowej;
- przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne;
- ubezpieczenie;
- wyżywienie;
- noclegi;
- organizację czasu wolnego;
- wycieczki zawodowe i kulturowe.

 

 

4. Uczniowie  zakwalifikowani do udziału w projekcie nieodpłatnie ale obowiązkowo uczestniczą w dodatkowych zajęciach w ramach przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego.
5. Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Projekty POKL”.
6. Na zakończenie udziału w zagranicznej praktyce zawodowej uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia/certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się uczniowie/uczennice spełniający następujące kryteria formalne i merytoryczne:

KRYTERIA FORMALNE:

1. Uczestnik jest uczniem klasy III lub IV Technikum Elektryczno-Energetycznego przy Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.
2. Uczeń spełnia wymagania określone w zasadach rekrutacji.
3. Kryterium zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie stanowi złożenie przez ucznia osobiście kompletnej dokumentacji określonej w zasadach rekrutacji (pkt III);

KRYTERIA MERYTORYCZNE:

1. Potwierdzeniem woli udziału w projekcie jest złożenie ankiety rekrutacyjnej.
2. Zgłoszenie się do udziału w projekcie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w przygotowaniu językowo - kulturowo – pedagogicznym.  W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach lub przekroczeniu limitu nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach uczestnik jest wykluczony z udziału w projekcie. Miejsce uczestnika wykluczonego z udziału w projekcie zajmuje uczeń z listy rezerwowej.
4. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, ewaluacji i upowszechniania rezultatów mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
5. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu.
6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do potwierdzenia własnoręcznym podpisem swojej obecności na zajęciach. 
7. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Koordynatora Projektu w szkole o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania czy zameldowania).

III. ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacje grupy docelowej zostanie przeprowadzona wśród uczniów klas III i IV uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2013/2014.
2. Rekrutacja rozpoczyna się od akcji informacyjno-promocyjnej prowadzonej na terenie Zespołu Szkół nr 12 na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 12 oraz  na stronie internetowej szkoły.
4. Kwalifikacja uczestników projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 12.
5. Rekrutacja ma charakter aktywny. 
6. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów do projektu, którzy:

- są uczniami Technikum Elektryczno-Energetycznego przy Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy;
- osiągają najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów ogólnych;
- osiągają najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych;
- osiągają najlepsze wyniki w nauce z języków angielskiego i niemieckiego;
- otrzymają co najmniej poprawną ocenę z zachowania;
- biorą udział i wykazują się aktywnością na zajęciach dodatkowych na terenie szkoły,  a w szczególności tych organizowanych z projektu "Zawodowe Horyzonty" realizowanego w ramach  programu "Kapitał Ludzki";
- wypełnią wstępną ankietę rekrutacyjną określając swój stopień motywacji i zaangażowania w realizację projektu, szanse i korzyści wynikające z udziału w projekcie;
- otrzymają pozytywną opinię wychowawcy.

7. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego.
8. Celem zgłoszenia udziału w projekcie osoba zainteresowana dostarcza poprawnie wypełnioną ankietę rekrutacyjną wraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego oraz oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do sekretariatu Zespołu Szkół nr 12 do 13.09.2013 (grupa wyjazdowa 1) oraz do 15.01.2014 (grupy wyjazdowe 2 i 3);
10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  Dokumenty rekrutacyjne  będą archiwizowane z dokumentacją całego projektu w Składnicy Akt Zespołu Szkół nr 12.

IV. ORGANIZACJA PRZYGOTOWANIA JĘZYKOWO-KULTUROWO-PEDAGOGICZNEGO

1.  Uczestniczenie w zajęciach w ramach przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego jest obowiązkowe dla każdego uczestnika a opuszczanie zajęć może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
2. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje z przyczyn:
a) zdrowotnych;
b) innych – wyjaśnienie i dokument potwierdzający wystąpienie danych okoliczności.

V. ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA

1. Rezygnacja z udziału w projekcie przed rozpoczęciem praktyki możliwa jest tylko w uzasadnionych, szczególnych sytuacjach losowych i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach, w przypadku osób niepełnoletnich podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. Rezygnacja w trakcie trwania praktyki powoduje konieczność zwrotu kwoty przyznanej na jednego uczestnika w projekcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu przed rozpoczęciem praktyki w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. II. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Dyrektor Szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie 01.08.2013r.
3. Zespół Szkół nr 12 zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

 images

 

 

el12

670 latbyd