• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dobre postawy bez granic

dla nauczycieli, pracowników biblioteki, świetlicy, pedagogów i psychologa

Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Dobre postawy bez granic w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  pt. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej – projekty instytucjonalne”.

1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy od 1 listopada 2013 roku do 28 lutego 2015 roku.

2. Projektem objętych będzie 20 nauczycieli Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.

3. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

- transport,

- organizację szkolenia,

- przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne,

- ubezpieczenie,

- wyżywienie,

- noclegi,

- organizację czasu wolnego,

- wycieczki zawodowe i kulturowe.

 

4. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie nieodpłatnie ale obowiązkowo uczestniczą w dodatkowych zajęciach w ramach przygotowania językowo-kulturowo- pedagogicznego.

 

5. Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Projekty POKL” (od 1 listopada 2013 r.).

6. Na zakończenie udziału w zagranicznej praktyce zawodowej uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia/certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się nauczyciele, pracownicy biblioteki i świetlicy, pedagodzy i psycholog szkolny, spełniający następujące kryteria formalne i merytoryczne:

KRYTERIA FORMALNE:

1. Uczestnik jest pracownikiem Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.

2. Spełnia wymagania określone w zasadach rekrutacji.

3. Kryterium zakwalifikowania nauczyciela do udziału w projekcie stanowi złożenie przez nauczyciela osobiście kompletnej dokumentacji, określonej w zasadach rekrutacji (pkt III).

KRYTERIA MERYTORYCZNE:

1. Potwierdzeniem woli udziału w projekcie jest złożenie ankiety rekrutacyjnej.

2. Zgłoszenie się do udziału w projekcie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym.  W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach lub przekroczeniu limitu nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach uczestnik jest wykluczony z udziału w projekcie. Miejsce uczestnika wykluczonego z udziału w projekcie zajmuje nauczyciel z listy rezerwowej.

3. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, ewaluacji i upowszechniania rezultatów mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.

4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu.

5. Uczestnicy projektu zobowiązani są do potwierdzenia własnoręcznym podpisem swojej obecności na zajęciach.

6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania wicedyrektora Zespołu Szkół nr 12 o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania czy zameldowania, sytuacjach losowych itp.).

III. ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja grup docelowych zostanie przeprowadzona wśród nauczycieli, pracowników biblioteki i świetlicy, pedagogów i psychologa szkolnego Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2013/2014.

2. Rekrutacja rozpoczyna się od akcji informacyjno-promocyjnej prowadzonej na terenie Zespołu Szkół nr 12 podczas rady pedagogicznej, na tablicy ogłoszeń oraz  na stronie internetowej szkoły.

3. Kwalifikacja uczestników projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 12.

4. Rekrutacja ma charakter aktywny.

5. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje nauczycieli, pracowników biblioteki i świetlicy, pedagogów i psychologa szkolnego do projektu, którzy:

- są pracownikami Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy,

- zadeklarowali dyspozycyjność,

- zadeklarowali chęć uczestnictwa w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym,

- otrzymają pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej.

6. W projekcie może wziąć udział każdy nauczyciel, pracownik biblioteki, świetlicy, pedagog i psycholog szkolny, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie religijne itp.

7. Pierwszeństwo w naborze mają nauczyciele, pracownicy biblioteki i świetlicy, pedagodzy i psycholog szkolny, którzy nie uczestniczyli w zagranicznych szkoleniach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

8. Celem zgłoszenia udziału w projekcie osoba zainteresowana dostarcza poprawnie wypełnioną ankietę rekrutacyjną  wraz z  oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do sekretariatu Zespołu Szkół nr 12 do 10. 01. 2014 r.

9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  Dokumenty rekrutacyjne  będą archiwizowane z dokumentacją całego projektu w Składnicy Akt Zespołu Szkół nr 12.

IV. ORGANIZACJA PRZYGOTOWANIA JĘZYKOWO-KULTUROWO-PEDAGOGICZNEGO

1. Uczestniczenie w zajęciach w ramach przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego jest obowiązkowe dla każdego uczestnika, a opuszczanie zajęć może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

2. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje z przyczyn:

a) zdrowotnych,

b) innych – wyjaśnienie i dokument potwierdzający wystąpienie danych okoliczności.

V. ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA

1. Rezygnacja z udziału w projekcie przed rozpoczęciem szkolenia możliwa jest tylko w uzasadnionych, szczególnych sytuacjach losowych i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.

2. Rezygnacja w trakcie szkolenia powoduje konieczność zwrotu kwoty przyznanej na jednego uczestnika w projekcie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia, w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. II.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Dyrektor Szkoły.

2. Regulamin wchodzi w życie 01. 11. 2013 r.

3. Zespół Szkół nr 12 zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.


 images

 

 

670 latbyd

el12