• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

Zasady rekrutacji uczestników projektu

„Od ucznia do fachowca – europejska droga do kariery”

„FROM A STUDENT TO A PROFESSIONAL – THE EUROPEAN PATH TO CAREER”

w ramach programu Leonardo da Vinci

Do udziału w projekcie zostanie wybranych 15 osób na każdą grupę, które spełnią następujące wymagania:

- są uczniami Technikum Elektryczno-Energetycznego przy Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy;

- osiągają najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów ogólnych;

- osiągają najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych;

- osiągają najlepsze wyniki w nauce z języków angielskiego i niemieckiego;

- otrzymają co najmniej poprawną ocenę z zachowania;

- biorą udział i wykazują się aktywnością na zajęciach dodatkowych na terenie szkoły, a w szczególności tych organizowanych z projektu "Zawodowe Horyzonty" realizowanego w ramach  programu "Kapitał Ludzki";

- wypełnią wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie określając swój stopień motywacji i zaangażowania w realizację projektu, szanse i korzyści wynikające z udziału w projekcie;

- otrzymają pozytywną opinię wychowawcy.

O wynikach selekcji uczniowie zostaną powiadomieni przez dyrekcję szkoły,  koordynatora projektu i wychowawcę klasy.

Uczniowie zakwalifikowani na listę rezerwową:

 

-  mają szansę na wyjazd jeśli któryś z beneficjentów zrezygnuje z udziału w projekcie;

-  niewybrani wracają do puli selekcyjnej;

- mogą uczestniczyć w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym jako wolni słuchacze.

Uczeń i/lub beneficjent zostaje zdyskwalifikowany do udziału w projekcie:

- jeżeli nie spełnia kryteriów rekrutacji;

- z przyczyn losowych;

- nie uczęszcza na zajęcia  z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego;

- nie jest zaangażowany w przygotowania do wyjazdu - nie reaguje na polecenia koordynatora i dyrekcji szkoły.

Po każdej rundzie selekcyjnej odbędą się zebrania dla rodziców/opiekunów uczniów i  beneficjentów w celu przedstawienia szczegółów wyjazdu i podpisania stosownych dokumentów.

opracowała: Kamila Erdmańska

 


 images

 

 

670 latbyd

el12