• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia w 2021 r. próbnego egzaminu maturalnego

 • Uczniowie przystępują do egzaminów DOBROWOLNIE.
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminów nie może przyjść na niego, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 • Podczas egzaminu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • uczniowie,
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania EGZAMINU, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 • Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 • Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych)! NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZDEPONOWANIA ICH NA TERENIE SZKOŁY!
 • Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Szkoła zapewnia słowniki i tablice matematyczne.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest egzamin, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin, po zajęciu miejsc przez uczniów.
 • Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany egzamin. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie egzaminu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 • Nauczyciele uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany egzamin, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 • Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 images

 

 

670 latbyd

el12