• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w latach 2020 – 2022

 

Z dniem 26. 06. 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

Pomoc finansowa w ramach ww. programu zostanie udzielona uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na podstawie § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, Prezydent Miasta Bydgoszczy w dniu 28 lipca 2020 r. wydał Zarządzenie Nr 439/2020  w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach ww. programu, określając jednocześnie wzór tego wniosku (w załączeniu).

Zgodnie z § 1 pkt 1 ww. zarządzenia wnioski od rodziców  w roku szkolnym 2020-2021 należy składać do dnia 4 września 2020 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów w ramach programu mogą być finansowane:

  • podręczniki i materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego, oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia,  klas I i II czteroletniego LO, klas II-III trzyletniego LO, klas I i II pięcioletniego technikum,  klas  II-IV czteroletniego technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • podręczniki do kształcenia w zawodach, dla uczniów klasy III branżowej szkoły I stopnia klas III i IV czteroletniego technikum,
  • materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego dla uczniów  klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klas I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II czteroletniego technikum.

 images

 

 

670 latbyd

el12