REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Akcja - kwalifikacja”

w

Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji
  i uczestnictwa w Projekcie pn. „Akcja - kwalifikacja”, realizowanym w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 4. Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 14 zespołów Szkół zawodowych z otoczeniem społeczno -gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
 5. Projekt realizowany jest w okresie: 01.2017 r. – 30.09.2018 r.
 6. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie/uczennice:
  1. Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji
 7. Wybór uczestników/uczestniczek projektu
 8. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
 9. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej: www.zselek.pl
  w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.
 10. Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół nr 12
  1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów
  2. Szkolenia i kursy dla uczniów.
  3. Staże dla uczniów.
  4. Wycieczki zawodowe.

 

 1. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego w gabinecie Kierownika Szkolenia Praktycznego szkoły, ul. Stawowa 41
 1. Kryteria formalne:
  1. Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Zespołu Szkół nr 12 w następujących zawodach technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji
 1. dotychczas/aktualnie nie brali/ły udziału w tej samej formie wsparcia w ramach Poddziałania 10.1.3, Osi Inwestycyjnej 10 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P,
 2. zainteresowanie uczestnictwem w danej formie wsparcia wyrażone poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego,
 1. W chwili rozpoczęcia stażu mają ukończone 17 lat.
 2. W przypadku zgłoszeń równej ilości miejsc na daną formę wsparcia postępowanie kwalifikacyjne nie będzie przeprowadzone, osoby zgłoszone zostają uczestnikami danej formy wsparcia.
 1. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy na wybraną formę wsparcia, kiedy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc w ramach projektu „Akcja - kwalifikacja ” zadecyduje komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria premiujące:

Kryterium premiujące

Sposób dokumentacji

Liczba punktów

Średnia ocen z wybranych przedmiotów zawodowych z pierwszego semestru lub z ocen rocznych.

Na podstawie danych z e-dziennika - administrator e-dziennika

Średnia 2-3 – 1 pkt

Średnia 3,1-4,0 - 2 pkt.

Średnia 4,1-5,0 – 3 pkt

Średnia 5,1-6,0 – 4 pkt

Frekwencja na zajęciach szkolnych w miesiącach kończących semestr lub rok szkolny.

Na podstawie danych z e-dziennika - administrator e-dziennika

70%-80% - 1 pkt

81%-90% - 2 pkt

91-95% - 3 pkt

96%-100% - 4 pkt

Pozytywna opinia pracodawcy po praktyce szkolnej (rekrutacja na staż) ocena z praktyki

Na podstawie danych z e-dziennika - administrator e-dziennika

Dostateczny - 1 pkt

Dobry – 2 pkt

Bardzo dobry – 3 pkt

Celujący - 5 pkt

Ocena z zachowania

Na podstawie danych z e-dziennika - administrator e-dziennika

Naganna - 0 pkt

Nieodpowiednie 0 pkt

Poprawne - 1 pkt

Dobre – 2 pkt

Bardzo dobre – 3 pkt

Wzorowe - 4 pkt

Uczeń pochodzący z terenów wiejskich

W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

Tak – 3 pkt.

Nie – 0 pkt.

Trudna sytuacja rodzinna, ekonomiczna

Informacja wychowawcy lub pedagoga

Nie - 0 pkt.

Tak - 4 pkt.

 1. Uczestnikami projektu zostają osoby, które uzyskały najwyższą sumę punktów w danym technikum.
 2. Uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział w maksymalnie w 2 formach wsparcia w tym samym czasie.
 3. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 5. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej przy gabinecie Kierownika Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy.
 6. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne ustne lub pisemne oświadczenie.
 8. Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:
 1. uczestnik/uczestniczka opuścił/a 20% zajęć/szkolenia/kursu oraz 3 dni stażu bez usprawiedliwienia,
 2. uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie,
 3. zaistnieją inne zdarzenia losowe.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń przy gabinecie Kierownika Szkolenia Praktycznego.
 2. Za kontakt z uczestnikami projektu, osobami prowadzącymi zajęcia, opiekunami stażu i pracodawcami odpowiada koordynator szkolny Maciej Cierzniewski

\

Załącznik do Regulaminu:

 1. Wykaz form wsparcia oferowanych w roku szkolnym 2016/2017 na tablicy ogłoszeń.
 2. Wykaz form wsparcia oferowanych w roku szkolnym 2017/2018 na tablicy ogłoszeń.
 3. Zasady organizacji staży.

Załącznik nr 1

Zasady organizacji staży

 

 • Staż uczennicy/ucznia odbywać się będzie u pracodawcy, z którym szkoła zawrze umowę o prowadzenie stażu.
 • Program stażu dla każdego zawodu opracuje wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel uczący przedmiotu zawodowego we współpracy z przedstawicielem pracodawcy .
 • Opiekę nad uczniem i realizacją stażu w miejscu pracy sprawuje wskazany przez pracodawcę opiekun stażysty.
 • Program stażu zostanie dostosowany do warunków zakładu pracy, indywidualnych potrzeb ucznia oraz zatwierdzony przez opiekuna stażu.
 • Stażysta odbywa 150 godzin stażu w ciągu czterech tygodni wakacji letnich.
 • Za odbycie stażu stażysta otrzymuje stypendium stażowe.
 • Szczegółowe zasady udziału w stażu, dokumentowania jego przebiegu i wypłaty stypendium określa umowa zawarta pomiędzy szkołą a uczestnikiem projektu – stażystą.
 • Liczba miejsc stażowych: 18. W zależności od ilości zgłoszeń w danym zawodzie liczby miejsc będą płynne.
  1. Technikum Elektryczno - Energetyczne – zawód - technik elektryk 6 miejsc
  2. Technikum Elektryczno - Energetyczne – zawód - technik energetyk 6 miejsca
  3. Technikum Elektryczno - Energetyczne – zawód - technik chłodnictwa i klimatyzacji
   6 miejsc.