• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1. Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze praktyki zawodowej.

Zadaniem praktyki zawodowej jest wstępna adaptacja uczniów do przyszłej pracy zawodowej, polega na:

 • zapoznaniu z organizacją zakładu przemysłowego, miejscami pracy oraz typowymi pracami dla przyszłego absolwenta o specjalnościach takich jak energoelektronika, elektrotechnika przemysłowa, klimatyzacja
  i chłodnictwo,
 • zbliżeniu do zagadnień technicznych, społeczno-gospodarczych
  i ekonomicznych zakładu przemysłowego,
 • zapoznaniu z obsługą, konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, elementami automatyki, napędem energoelektronicznym oraz systemem zasilania zakładu energią elektryczną,
 • kształtowaniu umiejętności praktycznych w procesie remontowym maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • zapoznaniu z dokumentacją techniczno-ruchową zakładu,
 • korzystaniu z literatury technicznej typu: normy, katalogi, przepisy,
 • uzmysłowieniu uczniowi różnic między technologiami w skali warsztatu szkolnego i zakładu przemysłowego,
 • zapoznaniu się z zasadami wdrażania postępu technicznego
  i naukowego,
 • rozbudzeniu zainteresowań zawodowych,
 • przestrzegania przepisów p.poż. i bhp na terenie zakładu.

 

 

2. Praktyka zawodowa odbywa się w trzeciej klasie technikum czteroletniego.

3. Praktyka zawodowa trwa cztery tygodnie (4*5 dni*8 godzin = 160 godzin).

4. Praktykę zawodową zapewnia i organizuje macierzysta szkoła.

5. Za zgodą dyrektora szkoły uczniowie mogą sami znaleźć zakład, w którym chcą odbyć praktykę zgodnie z kierunkiem nauczania:

 • uczeń powinien nawiązać kontakt z kierownictwem zakładu w celu ustalenia szczegółowego harmonogramu praktyki z uwzględnieniem programu nauczania w danym kierunku (program otrzyma od opiekuna praktyki)
 • szkoła po nawiązaniu kontaktu z danym zakładem zawiera umowę
  o praktykę zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lipca 2002 roku (Dz.U. nr 113 poz. 988 z 20 lipca 2002r.)

6. W przypadku większej liczby chętnych do odbycia praktyki w danym miejscu, o zakwalifikowaniu decyduje:

 • frekwencja na zajęciach szkolnych,
 • oceny z przedmiotów zawodowych,
 • ocena z zachowania,
 • udział w zajęciach dodatkowych.

Ostateczną listę przydziału na praktykę ustala koordynator do spraw praktyk zawodowych, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

7. Uczeń zobowiązany jest na bieżąco prowadzić dzienniczek praktyki.

8. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie spełnienia następujących warunków:

 • obecność na praktyce,
 • prowadzenie dzienniczka praktyki,
 • uzyskanie pozytywnej oceny z odbytej praktyki, w skali szkolnej:
  • niedostateczny – ndst,
  • dopuszczający – dop,
  • dostateczny – dst,
  • dobry – db,
  • bardzo dobry – bdb ,
  • celujący – cel

9. Ocena z praktyki powinna uwzględniać następujące kryteria:

 • dyscyplinę,
 • samodzielność pracy,
 • przestrzeganie przepisów bhp,
 • uzupełniony dzienniczek.

10. Uczniowie zdają dzienniczki praktyk wychowawcy klasy lub opiekunowi praktyk w terminie siedmiu dni po jej zakończeniu. Uczeń, który nie odda dzienniczka otrzymuje ocenę niedostateczną.

11. Po zakończeniu praktyki przeprowadza się ewaluację w sposób przyjęty przez opiekuna praktyk i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.


 images

 

 

670 latbyd

el12