• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

Terminy naboru do TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNEGO nr 2 im. Jana III Sobieskiego

w Bydgoszczy

I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA nr 2 ELEKTRYCZNEJ
w Zespole Szkół Elektrycznych

 

Ustalone przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nr zarządzenia 5/2022

   z dnia 21 stycznia 2022r. harmonogram postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                    

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

 

1.Utworzenie konta Kandydata na stronie: https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat

2. Wygenerowanie wniosku o przyjęcie do szkoły z systemu elektronicznego naboru. WAŻNE: Wybrane przez kandydata szkoły                 i kierunki muszą być ułożone na liście          w takiej kolejności, w jakiej Kandydat chciałby zostać przyjęty. Złożenie wniosku            o przyjęcie do pięcioletniego technikum lub branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej wraz                     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 16 maja 2022

(poniedziałek)

do 21 czerwca 2022

(wtorek) do 15.00

 

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły I stopnia   o świadectwo ukończenia i o zaświadczenie o wynikach egzaminu 8 kl. oraz 2 szt. zdjęć Kandydata.

Od 24 czerwca 2022

(piątek)

do 12 lipca 2022

(wtorek)

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo Oświatowe.

Do 18 czerwca 2022

(poniedziałek)

3a

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

16 lipca 2022

(poniedziałek)

do 20 lipca 2022r. (środa)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 19 lipca 2022

(czwartek)

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia        w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia SP i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 22 lipca 2022

(piątek)
do15.00

 

 

 

 

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2022

(poniedziałek)


 images

 

 

670 latbyd

el12