• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE„ZAWODOWE HORYZONTY 5 ”REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓWZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Beneficjent: Zespół Szkół Nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.

I. Postanowienia ogólne

 1. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2 - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.
 2. Program jest realizowany w okresie od września 2013 roku do czerwca 20114 roku i obejmuje 30 spotkań szkoleniowych (2-godzinnych), w tym 12- w r. 2013 i 18- w r. 2014. Godzina szkoleniowa trwa 45 minut.
 3. O udział w projekcie mogą się ubiegać uczniowie Technikum Elektryczno – Energetycznego w Bydgoszczy.
 4. Projekt obejmuje 3 moduły zajęć: wyrównawczych, językowych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
 5. Zakres merytoryczny zajęć obejmuje: zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki, matematyki, informatyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, języka polskiego oraz z przedmiotów zawodowych.
 6. Uczniowie mają prawo do udziału w dwóch formach z proponowanych rodzajów zajęć wyrównawczych i dodatkowych równocześnie oraz w trzeciej formie dla klas 4 (zdobycie uprawnień zawodowych SEP)
 7. Beneficjentom udostępnione zostają bezpłatnie materiały edukacyjne (słowniki, zbiory zadań, materiały papiernicze, podręczniki do nauki języka niemieckiego, języka angielskiego, elementów z pracowni zawodowych oraz programy informatyczne).
 8. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach i salach dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 12 w Bydgoszczy.
 9. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

II. Wybór beneficjenta ostatecznego

 1. Termin rekrutacji upływa 20 września 2013 r.
 2. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest:
  a) złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczniów oraz rodziców niepełnoletnich uczniów formularza zgłoszenia i oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych (formularze posiadają nauczyciele prowadzący zajęcia),
  b) spełnienie dodatkowych wymagań przy niektórych proponowanych zajęciach, zgodnie z ustalonymi kryteriami
 3. Ostatecznej rekrutacji uczestnika dokonuje Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Nr 12 powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
 4. Komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru uczestników spośród uprawnionych beneficjentów, którzy spełniają ustalone kryteria.
 5. Grupy na zajęciach wyrównawczych i dodatkowych liczą 10 osób
 6. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.Lista ta będzie podstawą do ponownej rekrutacji, w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie beneficjentówprzyjętych w pierwszej kolejności. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osobaz listy rezerwowej.
 7. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana uczniom do 24 września 2013 r.
 8. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 9. Skreślenia z listy uczestników projektu następuje, gdy:
  a) uczeń zrezygnuje ze szkoły bądź zostanie skreślony z listy uczniów,
  b) przerwał udział w projekcie,c. zaistnieją inne losowe wydarzenia.
 10. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, uczeń, który zostaje skreślony z listy uczestników projektu, jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych. Zostają one przekazane osobie z listy rezerwowej, która wchodzi do projektu.
 11. Istnieje możliwość usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zwolnieniami lekarskimi lub pisemnymi wnioskami rodziców
 12. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.

III. Postanowienia końcowe

 1. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń .
 2. Za kontakt z beneficjentami i osobami prowadzącymi zajęcia odpowiada koordynator projektu, p. mgr Marcin Łatka.

 images

 

 

670 latbyd

el12