Projekt zakłada wysłanie dwóch 10 – osobowych grup nauczycieli Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy na tygodniowy pobyt w Schkeuditz, Gut-Wehlitz w Niemczech, organizowany przez instytucję przyjmującą Vitalis GmbH. Przewidywany termin pobytu nauczycieli w Niemczech to 15-22. 06. 2014 r. dla pierwszej grupy i 28. 09. – 05. 10. 2014 r. dla grupy drugiej.

Głównym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń i przeniesienie na polski grunt rozwiązań zaczerpniętych z doświadczeń niemieckich nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi osobistemu i społecznemu w duchu tolerancji i poszanowania wartości własnego i innych narodów, konsekwencją czego będzie podniesienie atrakcyjności absolwentów naszej szkoły na rynku pracy polskim i europejskim oraz w życiu osobistym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doskonalenie przez nauczycieli w trakcie warsztatów z niemieckimi ekspertami kompetencji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami oraz poszerzanie kompetencji osobistych. Dzięki wymianie doświadczeń z niemieckimi partnerami oraz wizytom w instytucjach i placówkach oświatowych oraz spotkaniach z przedstawicielami pracodawców firm niemieckich uczestnicy poznają kulturę i obyczaje narodu niemieckiego, problemy i rozwiązania związane z międzykulturowością, co w sposób znaczący przyczyni się do realizacji celu głównego projektu. Podczas wyjazdu uczestnicy będą mogli zwiększyć umiejętności porozumiewania się w języku obcym – angielskim i niemieckim oraz nawiązać kontakty z nauczycielami z kraju partnera goszczącego.

Oprócz podniesienia kwalifikacji samych nauczycieli realizacja projektu stworzy również możliwość zwiększenia innowacyjności procesu kształcenia i wychowania w naszej szkole, co w przyszłości powinno przyczynić się do wzrostu szans naszych absolwentów na rynku pracy poprzez spełnienie oczekiwań pracodawców co do kompetencji osobistych kandydatów na pracowników.

Ankieta Rekrutacyjna (link .doc)