EDUKACYJNY PROJEKT MIASTA BYDGOSZCZY
"GIMNAZJUM Z PRZYSZŁOŚCIĄ"
REALIZOWANY W GIMNAZJUM NR 35


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 OKRES REALIZACJI od 01.09.2010 r. do 30.06.2012 r.

Celem głównym projektu "GIMNAZJUM Z PRZYSZŁOŚCIĄ" jest podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia w bydgoskich gimnazjach, szczególnie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz doradztwa zawodowego z uwzględnieniem równych szans dla dziewcząt i chłopców.

 Cele szczegółowe to:

  1. rozwój zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi;
  2. zainteresowanie uczniów problematyką techniczną;
  3. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych oraz porozumiewania się w języku obcym;
  4. podniesienie jakości i wzmocnienie skuteczności doradztwa zawodowego;
  5. złagodzenie przejawów dominacji jednej płci w różnych zawodach;
  6. wyrównanie szans dostępu do zajęć dodatkowych uczniów gorzej sytuowanych;
  7. przełamanie niechęci młodzieży do nauki przedmiotów ścisłych;
  8. uzyskanie lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych;
  9. zwiększenie wśród uczniów wiary we własne możliwości.