Zajęcia dla klas pierwszych gimnazjum

Matematyka

Zajęcia wspierające "Z matematyką za pan brat”
Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów matematyką a także poprzez gry i zabawy z komputerem uzupełnienie ich wiedzy matematycznej wyniesionej z lekcji. Nadrzędnym celem zajęć jest uzupełnienie podstawowej wiedzy matematycznej uczniów. Uczestnicy zajęć poprzez ćwiczenia, gry i zabawy matematyczne uzupełniają swoją wiedzę, oswajają się z językiem matematycznym, poznają podstawowe procedury obliczeniowe i umieją je zastosować. Wszystkie wiadomości teoretyczne są wplecione w tok zajęć i prezentowane są tak, aby w sposób jasny i przystępny wykazać ich praktyczną przydatność i zastosowanie.

 Zajęcia dodatkowe "Więcej, lepiej, ciekawiej…"
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów zdolnych, ambitnych i tych, którzy pragną poszerzyć wiadomości zdobyte na lekcjach matematyki.. Założeniami programu jest rozwijanie uzdolnień uczniów, poszerzanie wiadomości i umiejętności, motywacja do samodzielnego pogłębiania wiedzy, przygotowanie do konkursów matematycznych..

 

Język angielski

Zajęcia wspierające "How to survive in English speaking country?"
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego mają na celu kształcenie podstawowych umiejętności językowych przydatnych tak podczas lekcji języka angielskiego, jak i w czasie wyjazdów do krajów anglojęzycznych. Poprzez korzystanie z różnorodnych materiałów, nauki przez zabawę uczniowie poszerzają     i utrwalają podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne, tworzą krótkie wypowiedzi, uczą się rozumienia tekstu słuchanego.

 Zajęcia dodatkowe "Europe – the place I live in, Bydgoszcz – the city I come from."
Zajęcia dodatkowe mają kształcić postawy i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w wielokulturowej Europie. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnorodną obyczajowością i kulturą krajów UE. Zadaniem uczniów jest ponadto poszerzanie leksyki, znajomości struktur gramatycznych i umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach dnia codziennego poprzez korzystanie z różnorodnych materiałów – prezentacji multimedialnych, zasobów internetowych, programów multimedialnych.

Zajęcia dla klas drugich gimnazjum

Matematyka

Zajęcia wspierające „Dostępna matematyka”
Głównym celem zajęć jest powtórzenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum. Na zajęciach często wykorzystujemy tablicę multimedialną oraz gry matematyczne. Okazuje się, że można dobrze bawić się matematyką.

Zajęcia dodatkowe „I Ty możesz zostać Olimpijczykiem”
Zajęcia skierowane do uczniów zainteresowanych przedmiotem. Na spotkaniach jest okazja, żeby poszerzyć swoją wiedzę o tematy nie ujęte w programie nauczania i  zmierzyć się z  zadaniami z konkursów.

Język angielski

Zajęcia wspierające „English is easy”
Zajęcia skierowane są do uczniów klas drugich gimnazjum, którzy odczuwają potrzebę usprawnienia swoich umiejętności  komunikowania się w języku angielskim na poziomie podstawowym. Celem tych zajęć jest  udoskonalenie umiejętności komunikowania się  w języku angielskim w codziennych sytuacjach poprzez budowanie prostych zdań, zarówno w mowie jak i   w piśmie oraz  nadrobienie zaległości z zakresu podstawowego słownictwa oraz zagadnień gramatycznych niezbędnych do kontynuacji nauki w kolejnych klasach.

 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego „Schoollywood”
Celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych uczniów poprzez zabawę w teatr. Na tych zajęciach uczniowie nie tylko utrwalają  i poszerzają słownictwo, wymowę oraz prawidłową intonację ale również zajmują się pantomimą, ćwiczeniami  ekspresyjnymi, opracowują scenariusz do filmu w języku angielskim, który następnie nagrywają i montują z pomocą nauczyciela.

Język niemiecki

Zajęcia dodatkowe "Deutsch mal anders”.
Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas II gimnazjum przejawiających szczególne zainteresowanie językiem niemieckim. Uczniowie wzbogacają słownictwo, ćwiczą  wszystkie kompetencje językowe i zapoznają się z nową kulturą.

Zajęcia dla klas trzecich gimnazjum

Matematyka

Zajęcia wspierające „Matma – zobacz jakie to proste”
Na zajęcia te uczęszczają osoby z klas trzecich, które mają problemy z rozwiązywaniem zadań matematycznych. Każda osoba ma możliwość zadawania indywidualnych pytań nauczycielowi w trakcie zajęć. Metody pracy dobierane są tak, aby zainteresować uczniów matematyką. Materiał do pracy jest tak dobrany, aby przy okazji powtórzyć zagadnienia do egzaminów gimnazjalnych.

Zajęcia dodatkowe „Matematyka – możesz na nią liczyć”  
Zajęcia są skierowane do wszystkich uczniów z trzecich klas gimnazjum także tych, którym wcześniej  matematyka nie sprawiała większych problemów. Wiadomo, że niektóre treści mogą być przez nich zapomniane, inne opanowane w stopniu niewystarczającym. Zajęcia te nie tylko mają pomóc uczniom zdać jakże ważny w ich życiu egzamin, ale także osiągnąć jak najlepsze wyniki by zapewnić im miejsca w dobrej szkole.  Pozwolą uczniom na przypomnienie treści zapomnianych, pogłębienie i usystematyzowanie zdobytych wiadomości oraz mają służyć mobilizacji uczniów do systematycznej, samodzielnej pracy.

Język angielski

Zajęcia wspierające "Gimnazjum Exam? It's Easy!"
Celem tych zajęć jest przygotować uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie korzystają z różnorodnych materiałów, uczą się przez zabawę, powtarzają i utrwalają materiał gramatyczno-leksykalny wymagany na egzaminie gimnazjalnym oraz rozwijają umiejętności czytania, słuchania i reagowania językowego.

 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego „British and American Culture
Celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz  zdobywanie przez nich wiedzy na temat realiów życia w  krajach anglojęzycznych. Na zajęciach uczniowie poszerzają słownictwo oraz znajomość struktur gramatycznych, ćwiczą fonetykę oraz rozwijają umiejętności komunikowania się w języku obcym.

Doradztwo zawodowe