• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. „AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU”

REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ W GIMNAZJUM NR 35 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 IM. JANA III SOBIESKIEGO W BYDGOSZCZY

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne oraz zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników/uczestniczek na rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015.
2. Projekt „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych.
3. Okres realizacji projektu: od 1 października 2013 roku do 30 lipca 2015 roku.
4. O udział w projekcie mogą się ubiegać uczniowie/uczennice  Gimnazjum nr 35 w Bydgoszczy.
5. Działania związane z realizacją projektu w Gimnazjum nr 35 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2013/2014 trwają od stycznia do czerwca 2014 r., zaś w roku szkolnym 2014/2015 – od września do grudnia 2014 r. i od stycznia do maja 2015 r. i obejmują:
a) Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie nauk:
• matematyczno-przyrodniczych – zajęcia z matematyki, zajęcia z przyrody,
• języków obcych – zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, 
• ICT – projektowanie i programowanie robotów.
b) Zajęcia wzmacniające potencjał rozwojowy uczniów:
• zajęcia wyrównawcze z matematyki,
• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
• zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego,
• zajęcia specjalistyczne logopedyczne,
• zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne,
• wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
c) Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego:
• z języka angielskiego,
• z matematyki.
d) Ścieżki edukacyjne z zakresu:
• edukacji ekologicznej,
• świadomości i ekspresji kulturalnej – zajęcia dziennikarskie, zajęcia teatralne, zajęcia umuzykalniające, telewizja szkolna GimTV,
• tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.
e) Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
6. Zajęcia odbywać się będą w salach należących do Gimnazjum nr 35 w Bydgoszczy.
7. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Jeden uczeń może brać udział w kilku rodzajach zajęć pod warunkiem spełniania kryteriów określonych w §2 pkt 4.
8. Uczestnikom projektu udostępnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne oraz wydane materiały promocyjne związane z realizowanym projektem.

 

§ 2 Proces rekrutacji

1. Rekrutacja uczestniczek/uczestników projektu „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” odbywać się będzie raz na każdy rok szkolny. Komisja rekrutacyjna ma prawo ogłosić ponownie rekrutację jeśli wystąpią do tego odpowiednie okoliczności. Okres prowadzenia rekrutacji
w 2013 r.: 1 – 20 grudnia, w 2014 roku: 1-20 września.
2. Komisja rekrutacyjna, w której skład wchodzą: koordynator szkolny, pedagodzy i psycholog szkolny – dokonuje wyboru uczestników spośród uprawnionych uczennic/uczniów, którzy spełniają ustalone kryteria.
3. W wyniku przeprowadzenia rekrutacji powstanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona na wypadek rezygnacji ucznia/uczennicy z udziału
w projekcie.
4. O zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki do projektu decydują następujące kryteria:
a) złożenie wypełnionej i podpisanej przez uczniów oraz rodziców deklaracji udziału
w projekcie i zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1),
b) do zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania – szczególne uzdolnienia ucznia w danej dziedzinie lub zainteresowanie uczniów uczestnictwem w zajęciach na podstawie opinii wydanej przez wychowawcę o predyspozycji do określonych zajęć;
c) do zajęć przygotowujących do egzaminów - uczniowie zainteresowani podniesieniem wiedzy w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych;
d) do zajęć wyrównawczych – niskie osiągnięcia edukacyjne ucznia z danej dziedziny potwierdzone diagnozą specjalisty, np. opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub rozpoznane potrzeby przez zespół nauczycieli;
e) do zajęć specjalistycznych - na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej);
f) do zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego - uczniowie zainteresowani udziałem (uczniowie klas III i II mają pierwszeństwo).
5. Rekrutacja uczestniczek/uczestników prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans poprzez wyraźnie określone kryteria uczestnictwa i równy dostęp do informacji
dla zainteresowanych udziałem w projekcie uczennic/uczniów bez względu na ich płeć, stopień sprawności, czy pochodzenie społeczne. Na kwalifikowanie uczestników/uczestniczek
do danego rodzaju zajęć nie będzie miała wpływu ich płeć, stopień sprawności – ma to służyć przeciwdziałaniu stereotypom. Uczniowie narażeni na wykluczenie społeczne ze względu na złą sytuację życiową przy rekrutacji będą traktowani priorytetowo.
6. Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest niezwłocznie poinformować biuro projektu o wynikach rekrutacji, przekazując alfabetyczną listę uczestników przystępujących do projektu z podziałem na poszczególne zajęcia.

§ 3 Uprawnienia i obowiązki uczestników

1. Uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w projekcie,
b) bezpłatnego otrzymania materiałów promocyjnych i pomocy dydaktycznych,
c) rezygnacji z udziału w zajęciach spowodowanej ważnymi przyczynami (np. zdarzenie losowe, względy zdrowotne).
2. Uczestnik zobowiązany jest, w szczególności, do:
a) udziału w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zostanie udostępniony uczniom zakwalifikowanym do udziału w projekcie przez koordynatora szkolnego;
b) udziału w minimum 80% proponowanych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu,  nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego lub zwolnieniem lekarskim;
c) rzetelnego, zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich dokumentów przekazanych przez prowadzących zajęcia;
d) poddania się badaniom ewaluacyjnym;
e) nadania projektodawcy prawa do wykorzystania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Projektu, w tym wypełniania formularza PEFS. Stosowne upoważnienie
do przetwarzania danych osobowych podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika Projektu;
f) naruszenie któregokolwiek z zobowiązania wymienionego w §3 pkt 2 ppkt a) – d) skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników projektu i uważane będzie jako przerwanie udziału w projekcie, o czym uczeń zostanie poinformowany przez koordynatora szkolnego;
g) o rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie koordynator szkolny niezwłocznie powiadamia Zespół zarządzający projektem. Na wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

§ 4 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie


1. Uczestnik/uczestniczka ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie. Rezygnacja może nastąpić na skutek choroby lub zdarzeń losowych (uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest przedstawić pisemną rezygnację z udziału z zajęć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego).
2. Skreślenia z listy uczestników projektu następuje, gdy:
a) uczeń przekroczy 20% nieobecności bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia (obecność potwierdzana jest poprzez listy obecności – wycieczki, wyjścia do teatru i opery oraz karty doradztwa),
b) uczeń zrezygnuje ze szkoły bądź zostanie skreślony z listy uczniów,
c) przerwał udział w projekcie,
d) zaistnieją inne losowe wydarzenia.
3. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, uczeń, który zostaje skreślony z listy uczestników projektu, jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych. Zostają one przekazane osobie z listy rezerwowej, która wchodzi do projektu.
4. Frekwencję osoby wchodzącej z list rezerwowej liczy się od dnia pierwszych zajęć, w których uczestniczy.
5. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2013 r.
2. Przystąpienie kandydata/ki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
3. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
4. Za kontakt z uczestnikami/uczestniczkami i osobami prowadzącymi zajęcia odpowiada koordynator szkolny projektu.
5. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora szkolnego.
6. Wszystkie zmiany do regulaminu rekrutacji wprowadza koordynator szkolny w formie aneksu.

 

Deklaracja (plik do pobrania)

 images

 

 

670 latbyd

el12